نرم افزار برنامه مطالعه

برای سامان دهی به مطالعات دانش آموزان یک سیستم جامع نیاز هست که هم به آنها الگو دهد هم ساعات مطالعات آنها را محاسبه کند و نقاط ضعف و قوت نحوه مطالعه را بیان کند. همچنین یک سیستم گزارش دهی عالی به مدرسین می باشد که آنها نیز از نحوه درس خواندن شما در جریان قرار گیرند.

معلمین و اساتید می توانند برای شما چندین الگوی مطالعه تعریف کنند. همچنین می توانند ساعات مطالعه افراد را روی نمودار ببرند و با دانش آموزان دیگر مقایسه کنند و حتی کلاس های دیگر.

برای سفارش و خرید نم افزار برنامه مطالعه ثبت نام کنید.

ثبت نام در مدیار